Περίληψη διδακτορικής διατριβής Νικόλαου Γιαμαρέλου

"Βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων με χρήση μεθόδων μεταευρετικής αναζήτησης κα μηχανικής μάθησης"

Η Μηχανική Μάθηση είναι ένα πεδίο της Υπολογιστικής Νοημοσύνης που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως η αναγνώριση προτύπων και αυτόματη λήψη αποφάσεων. Τα τελευταία χρόνια, τεχνικές μηχανικής μάθησης εφαρμόζονται με σκοπό την βελτιστοποίηση των συστημάτων σε πολλά επίπεδα. Τεχνικές μηχανικής μάθησης εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς για την προσομοίωση της ευφυίας για την επίλυση προβλημάτων όπως η κατανάλωση ενέργειας και η ανάλυση δεδομένων. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής, είναι η μελέτη, ανάπτυξη και  εφαρμογή αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης σε συστήματα μοντελοποίησης και πρόβλεψης χαρακτηριστικών από χρονοσειρές.

Από την ανάλυση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:

Μπορούν να προταθούν και να εφαρμοστούν μετα-ευρετικές τεχνικές για την επιτυχή αναζήτηση βέλτιστων λύσεων σε προβλήματα εύρεσης χρονοσειρών;