Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Τα μεγάλα αστικά κέντρα αντιμετωπίζουν προκλήσεις, που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την μορφή των έξυπνων πόλεων. Ο αναπτυσσόμενος αστικός ιστός, καθιστά αναγκαία την χρήση ηλεκτρονικών μέσων και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του. Παράλληλα η αύξηση του πληθυσμού στους αστικούς ιστούς θα οδηγήσει εκεί, το 70% του συνολικού πληθυσμού της γης μέχρι το 2050. Έτσι κρίνεται κρίσιμο να διαχειριστεί αποτελεσματικά το αστικό πράσινο, σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών.

Το αστικό πράσινο περιλαμβάνει όλους εκείνους του χώρους με βλάστηση, που συμβάλλουν στην παραγωγή οξυγόνου, προσφέρουν θετικά στην αισθητική της πόλης και μπορούν να παραχθούν τα απαραίτητα οπωρολαχανικά. Με τον όρο IoT αναφερόμαστε σε ένα πλήθος συσκευών – αισθητηρίων, που μέσα από ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαχείριση του συστήματος. Παράλληλα με τα αισθητήρια, το σύστημα θα δέχεται από rss feeds υπηρεσίες δεδομένα όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να μειωθεί το κόστος των αισθητηρίων. Η διαδικασία αυτή θα μειώσει τον χρόνο απόκρισης και τα κόστη, με αποτέλεσμα την τεχνικοοικονομικά αρτιότερη διαχείριση του αστικού πρασίνου.

Στόχος της διατριβής αυτής είναι η ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου, για τη διαχείριση του συστήματος, με σκοπό να βελτιώσει την ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών, μεταδίδοντας μόνο τις χρήσιμες πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση. Το μαθηματικό αυτό μοντέλο θα περιέχει και αλγόριθμο που καθιστά δυνατή την εκμάθηση μέσα από ανάδραση, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η ανθρώπινη παρέμβαση στην λήψη της απόφασης.