Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

α/α 

 Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα

 Τίτλος Διατριβής (ελληνικά) Τίτλος Διατριβής (αγγλικά)

 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

    2017-2018, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
1 Γερασόπουλος Στέργιος Τεχνικές αντιμετώπισης σφαλμάτων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στα ευφυή δίκτυα Error metering techniques in electricity meters with emphasis on smart grids

Επιβλέπων:

Μανουσάκης Νικόλαος- Επίκ.Καθηγητής, THHM ΠΑΔΑ

Μέλη:

 Σινιόρος Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

2 Ζαχμάνογλου Άρτεμις Μετρήσεις σε ηλεκτρικό όχημα και ευφυή δίκτυα Electric vehicles measurements and smart grids

Επιβλέπων:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

3 Καραμιχαηλίδου Δέσποινα Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης με έμφαση σε προσαρμοστικές τεχνικές για μεγάλα σύνολα δεδομένων Development of computational intelligence methods with emphasis on adaptive techniques for big data

Επιβλέπων:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Φαμέλης Ιωάννης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Σαρίμβεης Χαράλαμπος- Καθηγητής Ε.Μ.Π.

4 Μεταξά Φωτεινή Μετρητικές διατάξεις - Εκπαίδεση σε μηχανικούς Measuring devices - Training for engineers

Επβλέπων:

Μανουσάκης Νικόλαος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

5 Μπάρκας Δημήτριος Συμβολή στην εκτίμηση Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Υψηλών Τάσεων (Υ.Τ.) με χρήση Ειδικών Μετρητικών Συστημάτων και Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης Contribution on Operational Status Assessment  of High Voltage (H.V.) Equipment and Installations using advanced Measuring Systems and Fuzzy Logic Techniques

Επιβλέπων:

Ψωμόπουλος Κων/νος - Καθηγητής ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος- Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

6 Ορφανός Βασίλειος Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης ευφυών οντοτήτων ετερογενών δικτύων έξυπνων κτιρίων Architecture development to integrate intelligent entities of heterogeneous networks into smart buildings

Επιβλέπων:

Καμινάρης Σταύρος- Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Παπαγέωργας Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πυρομάλης Δημήτριος- Επίκ.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, ΠΑΔΑ

7 Παπαδημητράκης Μύρων Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο συστημάτων Development of computational intelligence methods for system optimization and control

Επιβλέπων:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ζώης Ηλίας - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Κουλούρας Γρηγόριος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

8 Στάσης Σταύρος Αντίστροφη μηχανική & Βραχυβιότητα  Reverse engineering & obsolescence

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Μανουσάκης Νικόλαος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

9 Χατζηγεωργίου Χρήστος Τεχνικές ομόσπονδης μάθησης σε δεδομένα αισθητήρων με διασφάλιση ιδιωτικότητας Federated learning techniques over sensor data, ensuring privacy protection

Επιβλέπων:

Πατρικάκης Χαράλαμπος- Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Λουκάς Γεώργιος - Αναπλ.Καθηγητής, University of Greenwitch

    2018-2019, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
Αλεξόπουλος Δημήτριος   Δημιουργία εργαλείου για την αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση των προκλησών που εισάγονται στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας  Development of an evaluation tool of political steps and measures to increase RES penetration adn address the challenges posed in electricity systems and energy markets

Επιβλέπων:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

 Καμινάρης Σταύρος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 2 Βαλβη Χριστίνα  Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός σύνθετων πολυστρωματικών υλικών μεταβλητής αντίστασης για προστασία ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών διατάξεων χαμηλής τάσης λειτουργίας Synthesis and characterization of multilayered materials of variable resistance used as low voltage surge filters

Επιβλέπων:

Βαρσάμης Χρήστος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Καμίτσος Ευστράτιος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

3 Βενέτας Νικόλαος  Συμβολή στην ευφυή διαχείριση ενέργειας των κτηρίων με τη χρήση τεχνικών ευφυούς ελέγχου και καινοτόμων διαδικτυακών τεχνολογιών   Contribution to intelligent energy management of buildings using smart control techniques and innovative web technologies

 Επιβλέπων:

Καμινάρης Σταύρος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πυρομάλης Δημήτριος - Επικ.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,  ΠΑΔΑ

 

4 Γιαμαρέλος Νικόλαος Βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων με χρήση μεθόδων μεταευρετικής ανάζητησης και μηχανικής μάθησης

 Optimization and modeling of power systems using pattern recognition and metaheuristic methods

Επιβλέπων

Ζώης Ηλίας - Επικ. Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Κουλούρας Γρηγόριος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

5 Γιαννόπουλος Νεκτάριος  Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος με τη χρήση ημιαγωγών από καρβίδιο του πυριτίου (SIC)  Power electronic converters optimization using silicon carbide semiconductors (SIC)

Επιβλέπων

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Δεικτάς Γεώργιος  Έρευνα βέλτιστης τεχνοοικονομικής λύσης με ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων προσομοίωσης για την αποθήκευση της απορριπτόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από έργα ΑΠΕ σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας Investigation on the optimal techno-economic solution for the storage of electrical energy curtailments of RES projects in Greek non-interconnected islands

Επιβλέπων:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 Μέλη:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Χάρης Τσούτσος - Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 

7 Δόγας Ιωάννης   Πλατφόρμα Επικοινωνιών Ασύρματων δικτύων Αισθητήρων βασισμένη σε ευέλικτη και ανθεκτική πύλη δικτύου μεταφερόμενη από μη-επανδρωμένο πτητικό μέσο για την προστασία κρίσιμων υποδομών  Critical infrastructure disaster resilience communication platform for wireless sensor network management using an Unmanned Aerial Vehicle based Versatile and Robust Gateway

Επιβλέπων

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πυρομάλης Δημήτριος - Επικ.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, ΠΑΔΑ 

8 Ζανταλής Φώτιος  Εφαρμογή Αλγόριθμων μηχανικής μάθησης για την βελτιστοποίηση της δικτυακής επικοινωνίας συστημάτων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) Machine learning algorithms for Internet of Things – IoT network communication optimization

Επιβλέπων:

Κουλούρας Γρηγόριος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ζέρβας Ευάγγελος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

 Καλύβας Δημήτριος  Ανάπτυξη μιας ασφαλούς και ευέλικτης Αρχιτεκτονικής πλατφόρμας Πύλης-Δικτύου για την λειτουργία και διαχείριση Κατανεμημένων Κυβερνο-Φυσικών Δικτύων  Development of a secure and versatile Gateway platform Architecture for operation and management of Distributed Cyber-physical sensor Networks for Electricity trading

Επιβλέπων:

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

10 Καραβασίλης Χαράλαμπος Εύκαμπτες μικρορευστομηχανικές διατάξεις σε φορητά ενσωματωμένα συστήματα με χρήση τεχνολογιών εκτύπωσης για βιοϊατρικές εφαρμογές  Flexible microfluidic devices in portable embedded systems using printing technologies for Biomedical Applications

Επιβλέπων:

Καλτσάς Γρηγόρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Πάτσης Γεώργιος - Καθηγητής,ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Γουστουρίδης Δημήτριος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 11 Κολοκυθα Ελένη  Μελέτη με προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής υλικών με μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες  Molecular dynamics simulations of materials with non-linear electrical properties

Επιβλέπων:

Βαρσάμης Χρήστος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Βεγίρη Αλίκη - Κύρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Γαλατά Σωτηρία - Επικ.Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

12 Κοσμίδης Αλέξιος  Σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμου ελεγκτή οδήγησης ηλεκτρικού οχήματος  Design and Implementation of an innovative motor drive system for electric vehicle application

Επιβλέπων:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

13 Κούτσης Τζούλιαν   Ενσωματωμένα Συστήματα με ρευστομηχανικές Διατάξεις για Βιοϊατρικές Εφαρμογές με Έμφαση σε Αναπνευστικά Προβλήματα   Embedded Systems Utilizing Microfluidic Devices for Biomedical Applications, with Emphasis on Respiratory Problems

Επιβλέπων:

Καλτσάς Γρηγόρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Φαμέλης Ιωάννης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Παπαδόπουλος Γ.Νικόλαος - Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 

14  Κυριάκης Ευστάθιος   Ανάπτυξη Μοντέλων για τη Βέλτιστη Μετάβαση σε μια Οικονομία Μηδενικών Αποβλήτων μεγιστοποιώντας την ανάκτηση υλικών και ενέργειας Development of decision-making models for integrated waste management, maximizing material and energy recovery, towards a zero-waste economy

Επιβλέπων:

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Καμινάρης Σταύρος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καλκάνης Κωνσταντίνος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

15 Λουκίδης Ανδρόνικος

Ασθενή ηλεκτρικά σήματα και ακουστικές εκπομπές για την μελέτη της κρισιμότητας της μηχανικής κατάστασης υλικών

Weak electric signals and acoustic emissions as a tool to investigate criticality of mechanical status of materials

 Επιβλέπων:

Τριάντης Δήμος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ποτηράκης Στυλιανός - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Σαρλής Νικόλαος - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ

 

16 Μαραγκού Βαϊα Περιβάλλοντα Επαυξημένης/Εικονικής Πραγματικότητας για Δοκιμασίες στα πεδία της Ψυχολογίας και της Γνωσιακής Επιστήμης: Αξιολόγηση με τη μέθοδο της Νευροανάδρασης Augmented/Virtual Reality Environments for psychological and cognitive tests using neurofeedback

Επιβλέπουσα:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βεντούρας Ερρίκος-Χάιμ - Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας, Σχολή Μηχανικών, ΠΑΔΑ

Μανιά Αικατερίνη - Αναπλ.Καθηγήτρια, Σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

17 Νικολής Βασίλειος Διαχείριση και Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Management and recycling of waste of electrical and electronic equipment

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κων/νος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

18 Νικολουδάκης Νικόλαος Καινοτόμες και πράσινες πρακτικές στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική εκπαίδευση: Ανακυκλωδομική Διδασκαλία
Innovative and green methods in Electrical and Electronics Engineering Εducation Recyclostructivistic instruction

Επιβλέπουσα:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Λιαράκου Γεωργία - Επίκ.Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Παν.Αιγαίου (Ρόδος)

19 Παπουτσή Φανή Συναισθηματική Υπολογιστική και Αξιοποίηση Παιδαγωγικών Πρακτόρων (Pedagogical Agents) στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Μάθησης Affective Computing and the use of Pedagogical Agents in E-Learning

Επιβλέπουσα:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ψαρομήλιγκος Ιωάννης - Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΠΑΔΑ

Σγουροπούλου Κλειώ - Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών, ΠΑΔΑ

20 Πασπαλάς Απόστολος Χαρακτηρισμός και δυνατότητες ανακύκλωσης επικίνδυνων υλικών προερχόμενων από διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Characterization and recycling of hazardous materials from waste of electrical and electronic equipment

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κων/νος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

21  Πεταρούδης Χρήστος Ανάπτυξη Προηγμένων Οξειδίων Μετάλλων Μετάπτωσης για Διατάξεις Νανοηλεκτρονικής Development of Advanced Transition Metal oxides for Nanoelectronics Devices

Επιβλέπων:

Κωστής Ιωάννης - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Δαβάζογλου Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Βασιλοπούλου Μαρία

Κύρια Ερευνήτρια ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" 

 22 Ρηγάκης Ηρακλής  Αυτόματη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ασύρματων δικτύων και οπτικών / οπτικοακουστικών αισθητήρων   Automatic monitoring of biodiversity using wireless networks and optical / audiovisual sensors

Επιβλέπων:

Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Ποτηράκης Στυλιανός - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ποταμίτης  Ηλίας-  Καθηγητής, Τμήμα Μηχ.Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής 

23  Σουλτάνος Νικόλαος Διευρένηση ηλεκτρομαγνητικής και μηχανικής συμπεριφοράς σύγχρονης μηχανής με τη χρήση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων  Study of Electromagnetic and Mechanical Behaviour in Syncronous Machines by Using the finite Element Analysis Model

Επιβλέπων:

Καραϊσάς Πέτρος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Συγγερίδου Ολυμπιάδα - Λέκτορας Εφαρμογών, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 24

Στούμπης Γεώργιος

 Μετάδοση, πολυπλεξία και ασφάλεια σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα 5ης και 6ης γενιάς Transmission, multiplexing and security in 5G and 6G telecommunications systems and networks

Επιβλέπων:

Καραμπέτσος Σωτήρης - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 Μέλη:

Νασιόπουλος Αθανάσιος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Συβρίδης Δημήτριος - Καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ 

25 Τσώνος Γεώργιος Οπτικές και Ηλεκτρικές ιδιότητες Ιονικών Υγρών Optical and Electric Properties of lonic Liquids

Επιβλέπων:

Μουτζούρης Κων/νος- Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σταύρακας Ηλίας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πετρίδης Κων/νος - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Κρήτης

26 Χρηστάκης Ιωάννης  Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών ρύπων με τη χρήση τεχνολογίας «Διαδικτύου των Πραγμάτων Measuring and monitoring systems for environmental pollutants using "Internet of Things" technology

Επιβλέπων:

Σταύρακας Ηλίας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Τσακιρίδης Οδυσσέας - Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Χλούπης Γεώργιος- Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχ.Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ΠΑΔΑ

27 Mahesh Nair Υβριδική σύντηξη δεδομένων και πληροφορίας για την ενίσχυση της ταξινόμησης σήματος ενός συστήματος πολλαπλών λήψεων

Hybrid Sensor and Information Fusion to enhance signal classification of a Multi Receiving System

Επιβλέπων:

Βουδούρης Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ

Μέλη:

Ζέρβας Ευάγγελος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μυτιληναίος Στυλιανός - Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ