Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ολοκλήρωσης πρώτου κύκλου σπουδών ΤΕΙ

Σύμφωνα με το Ν.4653/2020 (άρθρο 51), καλούνται, οι φοιτητές, που κατά την έναρξη του ακ. έτους 2018/2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση την επιθυμία τους, να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020.


Προσοχή: Οι φοιτητές, που υπέβαλαν Υπεύθυνη Δήλωση, κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2019, καλούνται, να συμπληρώσουν εκ νέου την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση.


Άρθρο 51 : Θέματα φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής


Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (A ́38), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α ́13), οι φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το τότε ισχύον ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, δύνανται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία να δηλώνουν ρητώς ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν ον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αυτή δεν δύναται να ανακληθεί εκ νέου για οποιονδήποτε λόγο.

el_menu