Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης Α.Υ.

Οι υποψήφιοι Α.Υ.  καλούνται να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Προκήρυξη αρ. πρωτ. ΠαΔΑ 34154/10-7-2019) για τα γνωστικά αντικείμενα

1.       Πειραματικές μετρήσεις των ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων της ύλης σε χαμηλές θερμοκρασίες,
2.       Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Δομών,
3.       Μικροελεγκτές-Ενσωματωμένα Συστήματα,
4.       Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ευφυή Συστήματα,
5.       Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων,
6.       Ψηφιακά Συστήματα και Επεξεργασία Σημάτων,
7.       Μετρήσεις και Αισθητήρια,
8.       Προγραμματισμός Εφαρμογών για Δομές Υλικού
Ενστάσεις επί των ανωτέρω αξιολογήσεων μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την Τετάρτη 25/9/2019 στις 14.00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Αλφαβητικός πίνακας τυπικών προσόντων (Β)
Απόφαση ανάρτησης 20/9/2019

el_menu