Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών

Στο πλαίσιο της επανίδρυσης του Εργαστηρίου προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή. Οι διαδικασίες εκλογής διευθυντή περιγράφονται
στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017).

el_menu